Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Všeobecné obchodné podmienky pri poskytovaní realitných služieb

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Realitná spoločnosť BartanusReality, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 10, Trenčín 911 01, IČO: 34115021, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 482/R (ďalej len „realitná spoločnosť“) je právnická osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje predovšetkým sprostredkovaniu predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“ alebo „VP“) upravujú pravidlá činnosti realitnej spoločnosti - sprostredkovateľa pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby sprostredkovateľ s vynaložením odbornej starostlivosti a na základe pokynov klienta vykonával činnosť smerujúcu k dosiahnutiu spokojnosti klientov, záujemcov ako aj tretích osôb, ktoré o kúpu predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke realitnej spoločnosti prejavia záujem.

1.3 Tieto VP upravujú všetky právne vzťahy vznikajúce medzi sprostredkovateľom a klientom na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností (Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie) "ďalej len sprostredkovateľská zmluva" a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností, ako aj právne vzťahy súvisiace s konaním, ktorého cieľom je vznik takéhoto právneho vzťahu. Sprostredkovateľská zmluva môže byť uzatvorená ako výhradná (exkluzívna) alebo nevýhradná.

1.4 VP tvoria súčasť akéhokoľvek právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností.

1.5 V rozsahu, v akom sa ustanovenia Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností (a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností líšia od ustanovení VP, sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností.

1.6 Realitní makléri sú na základe osobitnej dohody so sprostredkovateľom a na základe poverenia realitnej spoločnosti BartanusReality s.r.o. poskytujú klientom služby v mene a na jej účet.

 

II. Obchodné a právne vzťahy medzi realitnou spoločnosťou a záujemcom

2.1. Realitná spoločnosť vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti (ďalej len „klient“) na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

2.2. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná spoločnosť zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby klient mal príležitosť uzavrieť kúpnu, alebo nájomnú zmluvu, resp. obstarať klientovi uzavretie zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za túto činnosť dohodnutú odmenu.

2.3. Sprostredkovateľské zmluvy sa riadia:

  • pri fyzických osobách – nepodnikateľoch ustanoveniami § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
  • pri fyzických osobách – podnikateľoch, resp. právnických osôb ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorším predpisov

2.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú konkrétne špecifikované v sprostredkovateľskej zmluve sa riadia platnými právnymi predpismi v zmysle legislatívy Slovenskej republiky.

 

III. Obhliadka a rezervácia nehnuteľnosti

3.1. Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti a realitná spoločnosť akceptuje predmetný realitný obchod, môže byť napísaná a uzatvorená Sprostredkovateľská zmluva.

3.2. Sprostredkovateľská zmluva sa obvykle podpíše pri nábore nehnuteľnosti.

3.3. Realitná spoločnosť, resp. jej zástupca vykoná obhliadku nehnuteľnosti vždy v súčinnosti s klientom a v jeho prítomnosti, ak nie je dohodnuté inak.

3.4. Realitná spoločnosť, resp. jej zástupca po vykonaní dokumentačnej obhliadky spravidla spíše Sprostredkovateľskú zmluvu, kde sa uvedie špecifikácia nehnuteľnosti, výmera podlahovej plochy, popis jednotlivých častí a ich príslušenstva, technický stav, prípadné nedostatky, lokalita, poloha, infraštruktúra a pod.

3.5. Realitná spoločnosť pri vykonaní dokumentačnej obhliadky zabezpečí fotodokumentáciu, prípadne virtuálnu obhliadku nehnuteľnosti, ktoré budú použité pri propagácií, resp. inzercii nehnuteľnosti.

3.6. Ak sa nájde vhodný záujemca o kúpu/nájom ponúkanej nehnuteľnosti realitná spoločnosť po dohode s klientom zabezpečia sprístupnenie predmetnej nehnuteľnosti, umožnia vykonať obhliadku a realitná spoločnosť oboznámi záujemcu s charakteristikami a cenou predávanej nehnuteľnosti, o tom bude napísaný Záznam o vykonanej obhliadke.

3.7 V prípade, ak má záujemca o kúpu nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a neponúkať ďalej, až do doby podpísania kúpnej zmluvy, ak záujemca o kúpu zloží do úschovy rezervačnú zálohu, a to na základe Dohody o zložení blokovacieho depozitu a sprostredkovateľ so záujemcom o sprostredkovaní predaja spíše Sprostredkovateľskú zmluvu o výhradnom sprostredkovaní výhradne pre konkrétneho záujemcu o kúpu nehnuteľnosti na dobu určitú podľa dohody medzi klientom a záujemcom. V prípade, že po dobu platnosti sprostredkovateľskej zmluvy nebude sprostredkúvaná Zmluva uzatvorená z dôvodov zo strany klienta, zložený blokovací depozit bude vrátený v plnom rozsahu záujemcovi. Sprostredkovateľ má v tomto prípade nárok za skutočné poskytnuté plnenie klientovi, na náhradu nevyhnutných výdavkov a náhradu spôsobenej škody v zmysle bodu 5.9. týchto VP.

 

IV. Propagácia a inzercia

4.1. Realitná spoločnosť v rámci sprostredkovacej činnosti spracuje ponuku na predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti s odbornou starostlivosťou a v miere potrebnej na jej úspešnú propagáciu.

4.2. Realitná spoločnosť bude propagovať nehnuteľnosť na svojej domovskej internetovej stránke www.bartanusreality.sk, prípadne na ďalších realitných internetových portáloch.

4.3. Realitná spoločnosť pri uverejňovaní ponuky na predaj, alebo prenájom zadá do inzercie popis nehnuteľností, fotodokumentáciu, prípadne virtuálnu prehliadku, pričom dbá na to, aby bolo chránené súkromie a anonymita klienta.

4.4. Realitná spoločnosť môže tiež pri propagácií nehnuteľnosti využiť riadkovú, prípadne obrázkovú inzerciu v tlačených médiách podľa vlastného výberu.

4.5. Ak nastane zmena údajov zadaných v pôvodnej ponuke, realitná spoločnosť zabezpečí ich aktualizáciu.

 

V. Odmena a náklady

5.1 Nárok na odmenu vzniká Sprostredkovateľovi podľa § 774 Občianskeho zákonníka uzatvorením sprostredkúvanej Zmluvy s treťou osobou.

5.2 Nárok na odplatu vzniká Sprostredkovateľovi podľa § 645 Obchodného zákonníka už zaobstaraním príležitosti pre Záujemcu uzavrieť sprostredkúvanú Zmluvu.

5.3 Sprostredkovateľ má nárok na odmenu/províziu aj v prípade, ak klient uzavrie sprostredkúvanú Zmluvu bez akejkoľvek ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa s osobou, ktorú mu Sprostredkovateľ označil za osobu vhodnú na uzavretie Zmluvy ako aj v prípade, ak Sprostredkovateľ s touto osobou vykonal čo i len obhliadku predmetnej nehnuteľnosti. Vzniku práva Sprostredkovateľa na províziu nebráni skutočnosť, že až po zániku účinnosti Zmluvy o sprostredkovaní je s treťou osobou uzavretá Zmluva, na ktorú sa vzťahovala sprostredkovateľská činnosť a k jej uzavretiu došlo pričinením Sprostredkovateľa.

5.4 Konkrétna výška odmeny/provízie sprostredkovateľa ako aj konkrétne podmienky jej vzniku budú riadiť platným cenníkom sprostredkovateľa, prípadne budú individuálne dohodnuté podľa náročnosti sprostredkúvanej zmluvy v rámci Sprostredkovateľskej zmluvy. V cene sprostredkovateľskej provízie sú zahrnuté poplatky dohodnuté v sprostredkovateľskej zmluve.

5.5 Realitná spoločnosť má nárok na odmenu aj po skončení platnosti sprostredkovateľskej zmluvy, ak sa preukáže, že k uzatvoreniu kúpnej, alebo nájomnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou realitnej spoločnosti.

5.6 Realitnej spoločnosti vzniká nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzavrel bez ďalšej súčinnosti s realitnou spoločnosťou kúpnu, alebo nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu v minulosti označila realitná spoločnosť ako osobu vhodnú na kúpu nehnuteľnosti (napr. sa stretli pri obhliadke).

5.7 V odmene sú zahrnuté všetky náklady realitnej spoločnosti pri jej činnosti, okrem poplatkov za vypracovanie znaleckého posudku, prekladateľské a tlmočnícke služby, poplatky notárovi za notársku úschovu, odmena banke za dokumentárny akreditív.

 

VI. Práva a povinnosti klienta

6.1 Klient je povinný umožniť Sprostredkovateľovi, po dohode termínu, vykonávať obhliadky nehnuteľnosti.

6.2 Klient je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu záväzku a poskytnúť mu potrebné podklady podľa jeho požiadaviek, v požadovanom rozsahu a lehotách. Sprostredkovateľ nezodpovedá za pravosť a pravdivosť týchto podkladov.

6.3 Klient splnomocňuje Sprostredkovateľa na prevzatie osobných údajov od osôb, ktoré prejavili záujem o nehnuteľnosť, a to pre potrebu vypracovania právnych úkonov o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti.

6.4 Klient je povinný poskytnúť súčinnosť k zriadeniu záložného práva k nehnuteľnosti v prospech poskytovateľa úveru, pokiaľ bude Kupujúci financovať kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom úveru a zároveň je povinný pristúpiť k podpisu záložnej zmluvy v prospech záložného veriteľa na úhradu kúpnej ceny.

6.5 Klient je povinný informovať Sprostredkovateľa o všetkých skutočnostiach a ťarchách týkajúcich sa nehnuteľnosti, ktoré majú rozhodný význam pre uzatvorenie sprostredkúvanej Zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti s osobou, ktorá o ňu prejavila záujem.

6.6 Klient svojim podpisom na sprostredkovateľskej zmluve potvrdzuje, že je oprávnený s nehnuteľnosťami disponovať, pričom nie je nijako ani nikým vo svojom dispozičnom práve obmedzený, že na nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, vecné bremená alebo práva tretích osôb ani iné právne povinnosti alebo vady, o ktorých by Sprostredkovateľa vopred neinformoval, okrem tiarch uvedených v zmluve o sprostredkovaní. V prípade ak sa tvrdenie uvedené v predchádzajúcej vete ukáže ako nepravdivé, je záujemca sám v plnej výške zodpovedný za vzniknuté následky, sankcie či škody, ktoré v dôsledku uvedeného vznikli.

6.7 V prípade, ak Klient nie je výlučným vlastníkom nehnuteľností uvedených v zmluve, je povinný predložiť Sprostredkovateľovi, v lehote do 15 kalendárnych dní, splnomocnenie na disponovanie s predmetnými nehnuteľnosťami od ostatných spoluvlastníkov.

6.8 Klient potvrdzuje, že nemá žiadne iné záväzky, ktoré by mohli znamenať obmedzenie, sťaženie či nemožnosť výkonu vlastníckeho práva Kupujúcemu a že v súvislosti s nehnuteľnosťami nezamlčal žiadne podstatné skutočnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na predaj nehnuteľností, či stanovenie požadovanej kúpnej ceny.

6.9 Klient je povinný oznámiť Sprostredkovateľovi, že uzatvoril sprostredkúvanú Zmluvu, ktorou došlo k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bez zbytočného odkladu po jej uzavretí a to aj po zániku Zmluvy o sprostredkovaní, najmä ak ju uzatvoril pričinením Sprostredkovateľa, a/alebo ak ju uzatvoril s osobou, s ktorou vykonal obhliadku nehnuteľnosti, a/alebo ktorú mu Sprostredkovateľ predstavil či opísal ako záujemcu o predmetné nehnuteľnosti, resp. potencionálneho budúceho nadobúdateľa nehnuteľnosti.

6.10 Klient je povinný zabezpečiť súčinnosť pri zániku ťarchy viaznucej na nehnuteľnosti, podľa pokynov Sprostredkovateľa, aby sa podarilo úspešne uzavrieť sprostredkúvanú Zmluvu.

6.11. V prípade, ak je forma Sprostredkovateľskej zmluvy výhradná, klient sa zaväzuje neuzatvoriť v dobe trvnia Sprostredkovateľskej zmluvy sprostredkúvanú Zmluvu na nehnuteľnosti s inou treťou osobou, než mu bola zabezpečená, resp. sprostredkovaná činnosťou sprostredkovateľa. Klient sa taktiež zaväzuje neuzatvoriť po dobu trvania Sprostredkovateľskej zmluvy rovnakú alebo podobnú sprostredkovateľskú zmluvu s treťou osobou alebo inak využívať služby tretích osôb k vyhľadávaniu príležitostí uzatvoriť sprostredkúvanú Zmluvu na nehnuteľnosti. Klient zároveň podpisom Sprostredkovateľskej zmluvy potvrdzuje, že v okamihu jej podpisu nemá uzatvorenú inú sprostredkovateľskú zmluvu, ani inak nevyužíva rovnaké alebo podobné služby inej tretej osoby.

6.12  V prípade, že sa na uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy bude vzťahovať zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014), je klient oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia tejto zmluvy. V súlade s § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014, klient nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy začalo s výslovným súhlasom záujemcu a klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Súhlas/nesúhlas klient so začatím poskytovania realitných služieb udeľuje v sprostredkovateľskej zmluve.

 

VII. Práva a povinnosti Sprostredkovateľa

7.1 Sprostredkovateľ uskutočňuje prvotnú obhliadka a fotodokumentáciu nehnuteľnosti.

7.2 Sprostredkovateľ poskytuje odborné poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti.

7.3 Sprostredkovateľ zabezpečuje inzercie nehnuteľností na internetových stránkach a portáloch a aktívne vyhľadáva osoby, ktoré budú mať záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

7.4 Sprostredkovateľ komunikuje so záujemcom a pravidelne informuje záujemcu (telefonicky, sms-kou alebo emailom) o všetkých podstatných skutočnostiach.

7.5 Sprostredkovateľ má právo dohodnúť obhliadku, a to aj cez víkend.

7.6 Sprostredkovateľ zabezpečuje právny a poradenský servis pre záujemcov.

7.7 Sprostredkovateľ zabezpečuje pomoc pri zabezpečení hypotekárneho financovania na zabezpečenie úhrady ceny scudzovanej nehnuteľnosti, zabezpečení podkladov na vypracovanie znaleckého posudku, zabezpečení súdneho znalca na vypracovanie znaleckého posudku, pomoc pri zabezpečení vyhlásenia správcu bytového domu, odovzdávaní nehnuteľností nadobúdateľovi, nahlasovaní zmien odberateľa u dodávateľov energií a podobne.

7.8 Sprostredkovateľ má právo znížiť cenu nehnuteľnosti len so súhlasom predávajúceho. Tento súhlas musí byť písomný, pričom za písomný súhlas sa považuje aj súhlas záujemcu uskutočnený formou e-mailu alebo sms správou.

 

VIII. Rezervačný poplatok a započítanie

8.1 Rezervačný poplatok je poplatok, ktorý uhrádza sprostredkovateľovi osoba, ktorá prejaví vážny záujem o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti, v ponuke sprostredkovateľa.

8.2 V prípade sprostredkúvania predaja nehnuteľnosti Záujemca na základe sprostredkovateľskej zmluvy splnomocňuje Sprostredkovateľa, aby od osoby, ktorá prejaví vážny záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti prevzal rezervačný poplatok.

8.3 V prípade uzavretia sprostredkúvanej Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bude rezervačný poplatok použitý v celej výške na úhradu zodpovedajúcej časti kúpnej ceny nehnuteľnosti.

 

IX. Zánik Sprostredkovateľskej zmluvy

9.1 Sprostredkovateľská zmluva zaniká:

  • skončením jej platnosti a účinnosti (ak bola uzatvorená na dobu určitú),
  • splnením účelu na ktorý bola uzatvorená,
  • písomnou dohodou oboch zmluvných strán
  • písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane, výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť 1. dňom odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane
  • odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán hrubo porušuje podmienky zmluvy

 

X . Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že použitie a spracovanie osobných údajov je v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

10.2 Tieto všeobecné podmienky sprostredkovanie tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenej medzi sprostredkovateľom a klientom.

10.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovania nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2017.